Beleidsplan van ĎStichting ter bevordering van dingen die anders niet gebeurení


ANBI
De stichting ter bevordering van dingen die anders niet gebeuren is per 1 januari 2014 aangemerkt als een culturele ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBIís hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

  • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

  • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteiteisen.

  • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.

  • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

  • De beloning voor de bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

  • De instelling heeft een actueel beleidsplan.

  • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

  • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

  • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

De stichting ter bevordering van dingen die anders niet gebeuren voldoet aan deze voorwaarden en is voor minstens 90% actief op cultureel gebied.

 

Doelstelling

De stichting ter bevordering van dingen die anders niet gebeuren heeft ten doel:

       a.     het ontwikkelen, organiseren en ondersteunen van activiteiten of evenementen op cultureel en/of charitatief gebied;

       b.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van menskracht en/of financiŽle bijdragen. De stichting kent geen winstoogmerk en alle activiteiten en baten dienen het algemeen belang of het voortbestaan van de stichting.
 

Activiteitenplan

Elk bestuurslid kan plannen aandragen, maar ook externe partijen en/of individuen kunnen plannen en ideeŽn aandragen. In de bestuursvergaderingen worden de plannen besproken en beoordeeld op haalbaarheid in organisatorische en financiŽle zin. Het bestuur bepaalt welke plannen worden uitgevoerd, op welk tijdstip, door wie en met welke hulpmiddelen en financiŽn. Op de website www.stichtingdingen.nl worden geplande en afgeronde activiteiten gepresenteerd.
 

FinanciŽn

De stichting werft financiŽn via sponsors, subsidieverstrekkers en individuen. Dat laatste gebeurt vooral in de vorm van entreegelden of deelnemerbijdragen voor activiteiten van de stichting. De verworven gelden worden gebruikt voor de kosten van de georganiseerde activiteiten, de stichtingskosten zoals daar zijn: kosten voor bank, Kamer van Koophandel, PR, Internet, administratie, e.d., en reserveringen hiervoor. Het bestuur bepaalt jaarlijks of en hoeveel van het batig saldo wordt aangewend voor goede doelen. Het bestuur bepaalt tevens de (aard van de) goede doelen en de hoogte van het over te maken bedrag. Bij opheffing van de stichting wordt na aftrek van (mogelijke) kosten daaraan verbonden, het batig saldo aangewend voor goede doelen. De stichting voert een deugdelijk administratie met inzicht in alle kosten en baten. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar zij kunnen wel een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten t.b.v. het uitvoeren van hun functie.

 

De jaarverslagen worden op deze webpagina geplaatst, conform de geldende regels.


 Jaarverslag 2012  Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2012  Standaardformulier Publicatieplicht